قاچاقچیان دالر از افغانستان به پاکستان دستگیر شدند

۱۴۰۰/۹/۲۵

نن آسیا، سایت خبری مرتبط با طالبان، به نقل از مقامات طالبان گزارش داده یک باند ۲۱ نفره قاچاقچیان دالر در سرای شهزاده کابل دستگیر شده‌اند. به گفته این سایت خبری، آنان قصد داشتند ۱۸ میلیون دالر را به پاکستان قاچاق کنند.

ارزش پول افغانی در روزهای اخیر سقوط بیسابقه‌ای داشته است.