جوانه‌های کاج- گزارشی از نقیب بیان، افغانستان اینترنشنال