میراث فرهنگی افغانستان، معماری یهودی در هرات گزارشی از رضا محمدی، افغانستان اینترنشنال