تلاش زنان برای بازاریابی صنایع دستی و تولیدات شان- گزارشی از اسما سرکند