۱۲ آگیست روز جهانی جوانان گزارشی از منیر احمدی، افغانستان اینترنشنال