زندگی 'دختران کاج' پس از حمله انتحاری- گزارشی از یونس انتظار، افغانستان اینترنشنال