آهنگ اعتراضی دختران- همزمان با نشست علمای طالبان دختران در کابل آهنگ اعتراضی اجرا کردند