نمایش فلم مستند از پایگاه نظامی بگرام- گزارشی از زلمی آشنا، افغانستان اینترنشنال