درگذشت صالح محمد زیری- گزارشی از نقیب بیان، افغانستان اینترنشنال