معذرت خواهی از سقوط دادن یک کشور- گفت‌وگو با باقر محسنی، تحلیلگر مسائل افغانستان