پیامد‌ توقف فعالیت سفارت افغانستان در هند - گزارشی از صوفیا سخی، افغانستان اینترنشنال

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۱