هشدار کشورهای صنعتی به طالبان گفت‌وگو با ناجیه انوری، سخنگوی پیشین وزارت دولت در امور صلح