خشم داخلی و جهانی علیه طالبان- گفت‌وگو با نگینه خلیلی و ستاره شریفی