روابط اقتصادی روسیه و افغانستان- گزارشی از علی کاظمی، افغانستان اینترنشنال