افشای سند محرمانه جمهوری اسلامی ایران گزارشی از حمید فهیم، افغانستان اینترنشنال