حذف کلمه دانشگاه از لوحه دانشگاه بلخ-گفت‌وگو با حضرت وهریز و نقیب آروین