واکنش جهان به بسته ماندن مکاتب دختران در افغانستان