اعتیاد به مواد مخدر- گزارشی از فرشته محبوبی، افغانستان اینترنشنال