آزمایش پهپاد زیردریایی از سوی کوریای شمالی- توماج طاهباز جزییات می‌دهد: