روزه‌داری آمیخته با فقر و تندستگی در افغانستان- حمید فهیم گزارش می‌دهد: