کشته شدن الظواهری در کابل؛ طالبان چرا خاموش اند؟- گزارشی از صمصامه سیرت، افغانستان اینترنشنال