کشتار در دایکندی گفت‌وگو با خلیل حیدری، از اقارب کشته شدگان