دفاع منجی پاکستانی طالبان- گفت‌وگو با شاهد خان، روزنامه‌نگار پاکستانی