لشکرکشی طالبان به دایکندی گفت‌وگو با راحله کویر و مرتضی مظهری