لشکرکشی طالبان به دایکندی- گفت‌وگو با محمد هدایت، باشنده محل