سالی که نکوست از بهارش پیداست- زلمی آشنا گزارش می‌دهد: