کشته شدن الظواهری- گزارشی از مرضیه حسینی، افغانستان اینترنشنال