کاهش رشد اقتصادی چین- گزارشی از علیرضا محبی، افغانستان اینترنشنال