سرپرست لوی سارنوالی دولت طالبان معرفی شد

۱۴۰۰/۱۰/۴

به دستور رئیس‌الوزرای دولت طالبان، شاه‌ محمد شاهد، مرستیال مالی و اداری و سرپرست لوی سارنوالی تعیین شد. شاهد گفته است «شریعت اسلامی و قوانین بر همه یکسان تطبیق خواهد شد.»

پیش از این یک مقام طالبان گفته‌ بود قصاص و قطع دست مجازاتی هستند که طبق شریعت اسلام به افغانستان بر خواهند گشت.

شاه محمد شاهد می‌گوید لوی سارنوالی در کنار اقامه دعوا در پیشگاه محکمه، از مراجع بنیادی در تطبیق قانون و شریعت است.

سرپرست لوی څارنوالی از کارمندان پیشین این اداره هم خواسته است به وظایف خود برگردند و «زیر چتر امارت اسلامی افغانستان» خدمت کنند.