سفیران

انسان زاده افغانستان‌ قصه اش با هجرت و غربت گره خورده. با خانه به دوشی و آواره گی، از دری به دری و از مرزی به مرزی. گاه خوش آمد گفته شده و گاه رانده گشته. سفیران قصه انسان های افغانستانی در غربت است. انسان هایی که به هزار و یک دلیل سرزمین مادری شان را ترک کرده و در جغرافیایی دیگر سکنا گزیده اند. انسان هایی در تقلای خانه ساختن، آشیان کردن، دل بستن به زمین و سرزمینی دیگر.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۲

برنامه‌های خبری

برنامه‌های اختصاصی

مستند کوتاه