نگاه ژرف

نگاه ژرف

افغانستان با موقعیت ژئواستراتژیک خود اغلب میدان جنگ قدرت‌های بزرگ بوده است. این کشور دارای تاریخ پیچیده، فرهنگ متنوع، جمعیت جوان و سیاست همیشه در حال تحول است. در نگاه ژرف به بررسی پدیده‌های مختلف در افغانستان و پیوند ناگسستنی این کشور با جهان و منطقه و تأثیر آن در عرصه بین‌المللی می‌پردازیم.

قسمت‌ها

نگاه ژرف: طالبان و تقابل با شیعیان
نگاه ژرف: طالبان و آثار تاریخی افغانستان
نگاه ژرف: کارآفرینان زن در حاکمیت طالبان
نگاه ژرف: روزگار سخت معلولان در افغانستان
نگاه ژرف: سینمای افغانستان تحت حاکمیت طالبان
نگاه ژرف: خان عبدالغفار خان، قهرمان مبارزه بدون خشونت
نگاه ژرف: ورزشکاران تبعیدی افغانستان
نگاه ژرف: آیا جایگزینی برای طالبان وجود دارد؟
نگاه ژرف: مدیریت بحران طالبان
نگاه ژرف: حماس و بازی با مرگ
نگاه ژرف: مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها
نگاه ژرف: آیا حکومت طالبان همه‌شمول است؟