نگاه ژرف

افغانستان با موقعیت ژئواستراتژیک خود اغلب میدان جنگ قدرت‌های بزرگ بوده است. این کشور دارای تاریخ پیچیده، فرهنگ متنوع، جمعیت جوان و سیاست همیشه در حال تحول است. در نگاه ژرف به بررسی پدیده‌های مختلف در افغانستان و پیوند ناگسستنی این کشور با جهان و منطقه و تأثیر آن در عرصه بین‌المللی می‌پردازیم.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۲

برنامه‌های خبری

برنامه‌های اختصاصی

مستند کوتاه