نگاه ژرف

نگاه ژرف

افغانستان با موقعیت ژئواستراتژیک خود اغلب میدان جنگ قدرت‌های بزرگ بوده است. این کشور دارای تاریخ پیچیده، فرهنگ متنوع، جمعیت جوان و سیاست همیشه در حال تحول است. در نگاه ژرف به بررسی پدیده‌های مختلف در افغانستان و پیوند ناگسستنی این کشور با جهان و منطقه و تأثیر آن در عرصه بین‌المللی می‌پردازیم.

قسمت‌ها

نگاه ژرف: سفیران بدون دولت
طالبان پاکستان و خشونت کور
نگاه ژرف: طالبان، بیعت و مشروعیت
نگاه ژرف: طالبان و نبرد دیپلوماتیک
نگاه ژرف: انتحاری‌های سرگردان
نگاه ژرف: عبدالحکیم حقانی تئوری‌پرداز خشونت
نگاه ژرف: ملا عمر زندگی در خفا و مرگ مرموز
نگاه ژرف: فساد در حکومت طالبان
نگاه ژرف: خودکشی زنان زیر حکومت طالبان
نگاه ژرف: چهره دیگر حامد کرزی
نگاه ژرف: فراز و فرود‌های زندگی عبدالرشید دوستم
نگاه ژرف: اردوی طالبان، بزرگتر از هر زمانی