سرانجام، قانون

سرانجام، قانون

مجموعه‌ سرانجام، قانون نگاهی دارد به تعدادی از دادگاه‌های معروف جنایت جنگی، نسل‌کشی و خیانت به کشور در قرن بیستم. دادگاه‌هایی برای محاکمه‌ی قدرتمندانی که تصور می‌کردند بالاتر از قانون ایستاده‌اند.

قسمت‌ها

سرانجام، قانون 6
سرانجام، قانون - رادوان کاراجیچ
سرانجام، قانون: آگوستو پینوشه
دادگاه نورنبرگ
مارشال پتن