فقر تحت حاکمیت طالبان

در این مستند به داستان خانواده‌ای می‌پردازیم که در ولایت بامیان زندگی می‌کند و از بهر فقر و چالشهای اقتصادی ناگزیر به فروش کودک سه ماهه‌اش در بدل ۳۵ هزار افغانی (۴۰۰) دالر امریکایی شده