تجدید نظر در پرونده رئیس پیشین زندان پلچرخی - مصدق پارسا، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸