پیشتازی چین در گسترش شبکه دیپلماتیک در جهان - علیرضا محبی، در این مورد گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷