رزمایش امریکا و متحدانش در آسیا-توماج طاهباز جزئیات می‌دهد

رزمایش امریکا و متحدانش در آسیا توماج طاهباز جزئیات می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۴