اظهارات جنجالی والی طالبان برای کابل- ندا محمد ندیم: در بیرون از افغانستان هیچ فرقی بین کافر و مسلمان نیست