سقوط جمهوریت-گزارشی از صمصامه سیرت، افغانستان اینترنشنال