بررسی وضعیت هزاره‌ها در افغانستان-گفت‌وگو با احمد سعیدی، دیپلومات پیشین در پاکستان