احتمال همکاری طالبان با امریکا- گزارشی از سیر کاکر، افغانستان اینترنشنال