بررسی چگونگی خروج از افغانستان-پویا هاشمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

بررسی چگونگی خروج از افغانستان-پویا هاشمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن گزارش می‌دهد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰