تاخیر در اجرای عدالت در افغانستان گزارشی از نقیب بیان، افغانستان اینترنشنال