اعدام یک معترض در ایران گفت‌وگو با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان