پرونده افغانستان؛ ابزار فشار علیه بایدن-پویا هاشمی از واشنگتن با جزئيات بیشتر

پرونده افغانستان؛ ابزار فشار علیه بایدن-پویا هاشمی از واشنگتن با جزئيات بیشتر

جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۲۴