انگشت مهاجران افغان زیر سنگ حکومت ایران - امان فرهنگ، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲