زلزله هرات؛ صدمه به ۱۷ هزار نفر - گزارشی از نقیب بیان، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۰