امضای قرار داد هفت معدن از سوی طالبان - نصیر بهزاد، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۹