بدخشان، مهد زبان‌های باستانی-افسانه آکبرشاه، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

بدخشان، مهد زبان‌های باستانی افسانه آکبرشاه، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۸