خشم جهانی علیه طالبان؛ اقدام عملی چیست؟- گفت‌و‌گو با پشتانه‌درانی