تنش‌های درون گروهی طالبان در بلخاب گفت‌وگو با میثم صحرا، خبرنگار